SVARTLÖGA MED OMGIVANDE SKÄRGÅRD

Lassas Hagar är både ett arboretum, dvs. en samling exotiska träd,
och en vattenträdgård belägen på ön Svartlöga i Stockholms norra yttre skärgård.

Svartlöga-arkipelagen
Svartlöga nås endast med båt, t ex W-båt från Strömkajen i Stockholm eller Furusund i Roslagen. Närmaste större ö i väster är Blidö och i nordost Rödlöga. Stora vattenvidder omger ön i form av Svartlögafjärden och Rödkobbsfjärden. De tillsammans med landytan – drygt 3 x 1 km eller 385 hektar med omgivande ögrupp, Lillskärgården – ger upphov till ett särpräglat, maritimt klimat. Kännetecknande är många soltimmar, låg årsnederbörd, sena vårar och utdragna höstar samt milda vintrar. Det är numera sällan havsisen lägger sig annat än tillfälligt även om isen ligger tjock i de inre skärgårdarna och förstås på Roslagens många insjöar.

Svartlöga är en låglänt ö med högsta punkt, Nordaste berg 12 m ö h. Den kännetecknas av ett mosaikartat landskap med huvudsakligen lövträdsarter främst glasbjörk och klibbal ofta i form av strandskogar med frodig lundvegetation. Berg i dagen inramar forna ängsmarker och åkrar i öns inre. Dessa hävdas numera årligen för att förhindra fortsatt igenväxning. Öns kust är synnerligen flack, nästan oåtkomlig för båtfarare som inte är väl bevandrade bland de hundratals grynnor och skär som omgärdar stränderna. Redan ryssarna erfor svårigheten under sina härjningar i skärgården i juli 1719. Som enda större ö i Stockholms skärgård misslyckades de att bränna och plundra denna arkipelag för övrigt livligt beskjutna av öns rutinerade säl- och sjöfågeljägare (vilka för övrigt inte hade några andra reella alternativ).

Svartlöga och andra ögrupper i det Uppländska Skärgårdshavet utgör typiska landhöjningsskärgårdar där vikar inom en tämligen kort tidsrymd avsnörs till flader för att sedan övergå till något mer bestående småvatten eller stora under året periodvis övervattnade arealer, oftast sumpskogar med pelarformade alar i brackvatten. Rika havsstrandängar med betydande inslag av kalk, torra sandhedar, fattig klippig terräng

skapar ett stort antal livsmiljöer eller naturtyper. Det förstärks av att ingen rationell skogsskötsel förekommit under närmare ett sekel, endast uttag för brännved för husbehov och tidigare till skeppsbyggen. Här finns numera en hög förekomst av död ved och en tjock lövförna som gynnar många organismer. Även människan uppskattar högt strändernas blankslipade hällar, de långgrunda stränderna där bottnarna vanligen utgörs av finkornig sand. Än så länge är huvudön med omgivande arkipelag sparsamt bebyggd trots att all mark är privat fördelat på synnerligen splittrade markägoförhållanden. Besökaren kan här ta långa ostörda promenader på de flesta håll med möjlighet till många fina naturupplevelser i en utskärgårdsmiljö.

 

Album med fotografier

Svartloga Nature
Folks & Visitors

 

Prunus spinosa Stora Rönnskäret Svartlöga June 2006