Svartlöganycklar

En oväntad upptäckt gjordes i mitten på maj 2004 då gräsklipparen på grund av för tjockt och vått gräs tvärstannade mitt på den s.k. Brunnsängen. När jag åter skulle dra igång maskinen föll min blick på mängder av småplantor jag oreflekterat antog vara orkidén ängsnycklar Dactylorhiza incarnata vilken är tämligen allmän utmed Svartlögas flacka strandängar. Här rörde det sig om ungefär 75-100 ex varav runt hälften hade mörka bladfläckar resten ofläckade. Medan jag skänkte viss tacksamhet åt den trilskande apparaten insåg jag att detta nog istället var avkommor från de bortåt 15 handnycklar jag introducerat i arboretet fem år tidigare från Estland. Men bägge arterna, baltnycklar Dactylorhiza balticaoch skogsnycklar Dactylorhiza fuchsii, kännetecknas vanligen av mörkt brunfläckiga blad, mest framträdande hos baltnycklarna.

Efter att ha konsulterat vännen Sven Hansson, Täby, bekräftades min hypotes att detta var en hybrid mellan de två arterna. Än mer notabelt är att det sannolikt rör sig om en ny allotetraploid som därtill förmodas vara fertil. Inom en tidsrymd av högst fem år har här bildats en ny art, eller möjligen en ny underart, under perfekt kontrollerbara former. Det är onekligen ett tempo som väsentligt avviker från gängse evolutionsuppfattning. Sven Hansson förordar att detta taxon ges det svenska namnet svartlöganycklar.

Strax härefter fann jag ytterligare grupper av hybriden liksom av de rena baltnycklarna vilka förökat sig på flera ställen.

Alla plantorna, in alles runt 150 ex, tycks föredra fuktig mark och gror gärna utmed dammkanterna.

Evolutionen på Svartlöga

Ytterligare en poäng måste nämnas i sammanhanget. Det första rapporterade fyndet i Sverige av baltnycklar gjordes i samband med en landskapsinventering i juli 2004 söder om Piteå (Lennart Stenberg, Svensk Botanisk Tidskrift 2005). Vid kontroll av växtplatsen antas – på goda grunder – att frön grott på platsen som följt med vid import och hantering av timmer från Baltikum och västra Ryssland. Denna oavsiktliga introduktion konstaterades således fyra år efter min avsiktliga. Närmare beskrivning av ”evolutionen på Svartlöga” framgår under rubriken ”Specialartiklar/Handnycklar Dactylorhiza på Svartlöga” uppsatserna ”Introduktion av baltnycklar i Sverige” och ”Förmodad ny allotetraploid handnyckel på Svartlöga”.

(Sten Ridderlöf, Stockholm den 29 december 2009, http://www.lassashagar.se)