Krav och visioner

på arboretet

Krav & visioner på arboretet

Att starta upp och utveckla en stor trädsamling, kallat arboretum, är ett livstidsprojekt. Eller snarare en levande verksamhet som tidsmässigt spänner över flera generationer. Till skillnad från en perenna trädgård växer träden långsamt och tar stort utrymme. Vanligen hinner grundaren inte få uppleva alla faser hos sina älskade träd. Om projektet är lyckosamt tar andra vid när krafterna sinar. Vid en sådan succession händer det att de nya förvaltarna kan behålla och till och med för bättra kvaliteterna i trädsamlingen. Men vanligen sker det stora, ibland förödande svackor beträffande både skötseln och intresset. Till och med offentligt ägda arboreta i centralt belägna lägen drabbas i ”svångremstider” av nedgångsperioder så att de nästan glöms bort. Den stora trösten är att det alltid finns människor som känner respekt och en okuvlig vilja att skydda gamla och vackra träd. Så ”helt plötsligt” inser var och en att ovärderlig kulturskatt håller på att försvinna. Då träder ofta vänföreningar, nya ekonomiskt starkare ägare eller andra offentliga huvudmän in i bilden och verksamheten får en ny skjuts framåt.

Ett sådant scenario behandlades april 2015 i Gävle. Cirka två kilometer från centrum finns utmed Gavleån ett tio hektar stort arboretum kallat Valls Hage. Under mitten på 1950-talet planterades här cirka 200 arter och varieteter av svenska skogsträd. Syftet var att främja skoglig och botanisk undervisning men även vara till nytta för allmänheten. I början på 2000-talet övergick arboretet till Gävle kommun från en stiftelse som nu tio år senare ville datera upp området och dess trädsamling. Projektet är ambitiöst och sker i samverkan med Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp. För att nå bred kunskap i ett förnyelseprojekt 2014-2016 inbjöds s.k. kunskapsbärare inom fälten dendrologi, botanik, taxonomi, växtförökning och arboretumdrift till seminarier tillsammans med de lokala aktörerna.

Som dendrolog och driftägare av ett ungt arboretum redovisade undertecknad de krav och framtidvisioner som kan antas gälla för ett arboretum av Lassas Hagars typ.

Valls Hage Gävle 13 april 2015

Arboretet Valls Hage – föredrag SR 2015-04-13